Aanvraag ondersteuning

Indien u zich wilt laten registreren voor een voedselpakket, neemt u dan contact op voor een intakegesprek.

U wordt verzocht de volgende documenten mee te nemen: identiteitsbewijs; inkomensverklaring (loon of uitkering); voorlopige teruggave van de belasting; huur en huurtoeslag; kosten gas, water en licht; gemeentelijke belastingen (indien geen kwijtschelding); ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; kosten overige verzekeringen; bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren. Indien van toepassing en zo mogelijk een ondersteunende brief van de verwijzer. Aan de hand van uw bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) wordt mede inzage gegeven in bovenstaande gegevens.

1. De norm
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar inkomen onder de volgende bedragen valt:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-
Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Toeslag per persoon per maand: € 85,-

Tezamen per maand geldt de volgende tabel:

kinderen alleenstaande  echtpaar*
      0         215     300
      1         300     385
      2         385     470
      3         470     555
      4         555     640
      5         640     725
(*) naast echtparen komen ook twee volwassenen die op andere manier samenleven/de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen. Er kunnen redenen zijn om af te wijken van deze criteria. En het kan eveneens voorkomen dat wij onverhoopt een wachtlijst moeten hanteren.

2. Hoe bereken je of de norm van toepassing is?
Het netto inkomen (b.v. uitkeringen AOW, WAO, WW, etc.) moet verminderd worden met de vaste lasten, zoals: huur, gas/water/licht, verzekeringen, schulden. Huurtoeslag, zorgtoeslag, teruggave belastingen, etc. worden bijgeteld.

3. Hoe moet worden aangetoond dat iemand in de doelgroep valt?
Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) wordt inzage gegeven in de gegevens die bevestigd moeten worden. Wij kunnen ook om aanvullende stukken vragen. Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op zo’n kort mogelijke termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt door ons getoetst of onze hulp nog steeds noodzakelijk is!

4. En verder….
De voedselbanken hebben de Nibud voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen van het de voedselbanken. Ze willen hiermee duidelijk zichtbaar maken hoe zij tot toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in deze Nibud voorbeeldbegrotingen. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen. Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishouden (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden). De voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.

In dit document van Voedselbank Nederland: Toekenningscriteria-voor-de-aanvraag-van-een-voedselpakket kunt u uitgebreid nalezen of u voldoet aan de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

5.   Tot slot: Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die onze pakketten ontvangen. Klantgegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Voedselbank Amstelveen en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbinden zich hieraan strikt te houden. De klantgegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer hulp noodzakelijk is, of als verantwoording ten opzichte van subsidiegevers, sponsoren, geldgevers en andere belanghebbenden.