Steunen met voedsel

Het draait bij de Voedselbank om etenswaren. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen.

Contact
Wilt u een partij voedingsmiddelen doneren? Neemt u dan per email contact op: voedselbankamstelveen@gmail.com.

Opmerking:
De Stichting Voedselbank Amstelveen zal de aangeboden etenswaren nog moeten distribueren. Om die reden is het niet mogelijk voedingsmiddelen te accepteren dat korter dan een week houdbaar is, tenzij hierover aparte afspraken zijn gemaakt.

Voedselveiligheid
Via dit document kunt u de richtlijnen inzien die zijn opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in overleg met de Voedselbanken: charitatieve-instellingen-en-organisaties-informatieblad

Verklaring doorstroom geleverde goederen
De Stichting verbindt zich ertoe:

1. Geen levensmiddelen, welke zij via leveranciers heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting opgestelde criteria voldoen;
3. Zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden);
4. Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van leveranciers al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
5. De stichting verbindt zich er toe te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.